Bilgi

Fahri Trafik Müfettişliği Şartları Nelerdir? Başvurular Nereye Yapılır?


Fahri Trafik Müfettişleri, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere görev yapan kişilerdir. Anayasa Mahkemesinin 2013/43 Esas Sayılı kararına göre trafik kurallarına uymayan vatandaşa ceza yazması idare hukukuna uygundur. Karayolları Trafik Kanununa göre Fahri Trafik Müfettişleri bu işle ilgili herhangi bir ücret, maaş almazlar.

Fahri Trafik Müfettişlerinin yazabileceği cezalar burada (tıkla) listelenmiştir.

Aşağıda belirtilen şartlara sahip kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvurular Genellikle İl Emniyet Müdürlükleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine yapılmaktadır.)  Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.  Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar. Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.

Müfettişler; Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak EK-3’teki tutanağı düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim ederler. Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler. Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar. Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar. Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır. Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir.

Fahri Trafik Müfettişliği Şartları Nelerdir?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- En az kırk yaşında olmak,

3- Yüksekokul mezunu olmak,

4- En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

5- Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

6- Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

7- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

8- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Fahri Trafik Müfettişliği ile ilgili EK-1, Kimlik Kartı (EK-2), Trafik Suçu Tespit Tutanağına (EK-3) buradan (tıkla) ulaşabilirsiniz.

Kaynak: 

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı