Bilgi

İçinde Bulunduğumuz Çağ Hangisidir?


Çağ; başlangıcı ve sonu belli olan, tarihte ayrı bir özelliğe sahip zaman bölümüne verilen isimdir. Tarih Çağlarının kapsadığı dönemler ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 • İlk Çağ; yazının icadından (MÖ 3200) Kavimler Göçü’ne (MS 375) kadar olan dönemi,
 • Orta Çağ; Kavimler Göçü’nden (375) İstanbul’un Fethi’ne (1453) kadar olan dönemi,
 • Yeni Çağ; İstanbul’un Fethi’nden (1453) Fransız İhtilali’ne (1789) kadar olan dönemi,
 • Yakın Çağ; Fransız İhtilali’nden (1789) günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır.

İçinde Bulunduğumuz Çağ Hangisidir? Cevap: Yakın Çağ‘dır.

1- İlkçağ (Eskiçağ)

M.Ö: 4000-3000 yıllarında yazının Sümerler tarafından bulunması ile başlar, M.S:375 yılında kavimler göçü veya 395 yılında Roma’nın ikiye bölünmesi ya da 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile son bulur.

Dönemin Özellikleri Kısaca Şunlardır.

 • Bu dönemde siyasi yapı genellikle şehir devletleri şeklindedir.
 • Roma İmparatorluğu gibi imparatorluklar da bu dönemde bulunmuştur.
 • Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
 • Hıristiyanlık ve Musevilik bu dönemde kurulmuştur.
 • Ayrıca, çok tanrılı dinler de yaygındır.
 • Para kullanılmaya başlandı.
 • Özel mülkiyet doğdu.

2- Ortaçağ (375-476/1453)

M.Ö: 375 veya M.Ö:476 yılında başlayıp, M.S:1453 İstanbul’un fethine kadar (Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar geçen süredir.

Dönemin Özellikleri Kısaca Şunlardır.

 • Avrupa’da derebeylik (Feodalite) rejimleri kuruldu.
 • Batıda skolastik düşünce oluştu.
 • İslam bu dönemde doğup gelişti.
 • Türkler Müslüman oldular.
 • İslam – Hıristiyan savaşları başladı.
 • Avrupa’da; İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yapıldı.
 • Haçlı seferleri düzenlendi

3- Yeniçağ (1453/1789)

Yeni Çağ, veya Erken Çağdaş Dönem, tarih çağlarının üçüncüsüdür. Bu dönemin başlangıç ve bitiş tarihi kesin olmamakla beraber; çoğu tarihçi bu devrin 1453’te başlayıp, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi sırasında bittiği konusunda uzlaşmıştır. Bu dönemi Yakın Çağ izlemektedir. Yeniçağ Doğu Roma İmparatorluğunun 1453 yılında Fatih tarafından yıkılması ile başladı. 1789 Fransız ihtilali ile son buldu.

Dönemin Özellikleri Kısaca Şunlardır.

 • Avrupa’da merkezi krallıklar güçlenerek, feodalite son buldu.
 • Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri başladı.
 • Sanayi inkılabı da bu dönemde gerçekleşti.
 • Din savaşları yaşandı. Katolik Kilisesi’nin gücü azaldı. Protestanlık doğdu.
 • Hümanizm akımı doğdu.
 • Avrupa’nın siyasi yapısını fazlasıyla değiştirecek olan büyük savaşlar yaşandı.

4- Yakınçağ (1789/ Günümüz)

Yakın Çağ, çoğu tarihçinin Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başladığını kabul ettiği, günümüzde de devam eden tarih çağlarından sonuncusudur.

Dönemin Özellikleri Kısaca Şunlardır.

 • Milliyetçilik hareketleri güçlendi.
 • Ulus devletleri kuruldu.
 • İşçi hareketleri gelişti.
 • Osmanlı Devleti yıkıldı.
 • ve ll. Dünya savaşları yapıldı.
 • Sömürge imparatorlukları kuruldu.
 • Kapitalizm, Sosyalizm ve Liberalizm gibi sistemler ortaya çıktı.
 • Sanayi Devrimi’nin sonucu olarak, sömürge yarışı arttı.
 • Bilimde ilerlemeler oldu (atom teorileri, elektrik devreleri vs).
 • Birçok makinenin icadı gerçekleşti (Otomobil, Lokomotif, Uçak vs).

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı