Bilgi

İngilizce Meslekler, Anlamları ve Okunuşları


İngilizce’de sıklıkla kullanılan başka bir kelime grubu ise, meslekler. Yurt dışında iş ararken ya da okulları araştırırken, taşındığınız zaman evinizin ihtiyaçlarını giderirken, sokaklardaki tabelaları anlamaya çalışırken, biriyle tanıştığınızda ve mesleğiniz sorulduğunda mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken bu kelime grubunu sizin için tablo haline getirdik.

İşte anlamlarıyla beraber İngilizce meslekler ve okunuşları;

Türkçe Meslekler İngilizce Meslekler Okunuşu
Ağaç Kesici, Baltacı Logger Lo-gır
Ajan Spy Sı-pay
Akrobat, Cambaz Acrobat Ek-ro-bat
Analizci Analyst E-nı-list
Anestezi Uzmanı Anesthetist E-nıs-te-tist
Antrenör Coach Kooç
Ara Bulucu, Hakem Arbitrator Ar-bit-rey-tır
Araba Yarışı Sürücüsü Race Car Driver Reys Kar Dı-ray-vır
Arabulucu Negotiator Ne-go-şi-ey-tır
Araştırmacı Researcher Ri-sör-çır
Arı Bakıcısı Beekeeper Bii-ki-pır
Arkeolop Archaeologist Ar-ke-o-lo-jist
Asistan Assistant E-sis-tınt
Asker Soldier Sol-cır
Astronom, Gök Bilimci Astronomer Es-tı-ro-nom
Astronot Astronaut Es-tı-ro-not
Atlet, Spocu Athlete Et-liit
Avcı Hunter Han-tır
Avukat Advocate Ed-vo-kat
Avukat Attorney E-tör-ni
Avukat Lawyer Lov-yır
Ayakkabı Üreticisi Shoemaker Şu-mey-kır
Bağış Toplayıcı Fundraiser Fand-rey-zır
Bahçe Düzenleyici Landscaper Lend-si-key-pır
Bahçe Uzmanı Horticulturalist Hor-ti-kal-çu-rıl-ist
Bahçıvan Gardener Gar-dı-nır
Bakan Minister Mi-nis-tır
Bakıcı Caretaker Keyr-tey-kır
Bakıcı Nanny Ne-ni
Bakkal, Toptancı Grocer Gı-ro-sır
Balerin Ballerina Ba-le-ri-na
Balık Avlayıcısı Angler Eng-lır
Balıkçı Fisherman Fi-şır-mın
Bankacı Banker Ben-kır
Başkan Yardımcısı Vice President Vays Pi-re-zi-dınt
Başkan, Yönetim Kurulu Başk. Chairman Çe-yır-mın
Baterist, Davulcu Drummer Dı-ra-mır
Bebek Bakıcısı Baby Sitter Bey-bi Si-tır
Belboy Bellhop Bel-hap
Belediye Başkanı Mayor Me-yır
Berber Barber Bar-bır
Beslenme Uzmanı Nutritionist Nüt-rı-şı-nist
Bilim İnsanı Scientist Sayn-tist
Binici, Atlı Horseman Hors-mın
Bira Yapımcısı Brewer Bi-rü-vır
Blog Yazarı Blogger Bı-lo-gır
Boksör Boxer Bak-sır
Borsacı Stockbroker Sı-tok-bu-ro-kır
Boru Döşeyicisi Pipelayer Papy-le-yır
Botanikçi Botanist Bo-tı-nist
Bulaşıkçı Dishwasher Diş-vo-şır
Camcı Glazier Gı-ley-zır
Cankurtaran Lifeguard Layf-gard
Cenazeci Undertaker An-dır-tey-kır
Cerrah Surgeon Sör-cın
Ciltçi Binder Bayn-dır
Coğrafyacı Geographer Ce-og-ra-fır
Çamaşırcı Launderer Lon-dı-rır
Çevirmen Translator Tı-rens-ley-tır
Çevrebilimci Ecologist E-ko-lo-jist
Çevreci Environmentalist En-vay-rın-men-ta-list
Çırak Apprentice Ep-rın-tis
Çiçekçi Florist Fu-lo-rist
Çiftçi Farmer Far-mır
Çilingir Locksmith Lak-si-mit
Çoban Shepherd Şe-pırd
Çocuk Doktoru Pediatrician Pe-dit-ri-şın
Çömlekçi Potter Po-tır
Çöpçü Dustman/Refuse Collector Dast-men/Re-füz Kol-lek-tır
Çöpçü Garbageman Gar-bıc-men
Dalgıç Diver Day-vır
Danışman Consultant Kon-sal-tınt
Danışman, Müşavir Counsellor Kan-sı-lır
Dansçı Dancer Den-sır
Dedektir Detective Di-tek-tif
Dekan Dean Diin
Dekoratör Decorator De-ko-rey-tır
Demirci Blacksmith Bı-lek-si-mit
Denetçi Auditor O-di-tır
Denetçi Controller Kon-tu-ro-lır
Deniz Piyadesi Marine Ma-rin
Dermatolog, Cilt Uzmanı Dermatologist Der-ma-to-lo-jist
Dilbilimci Linguist Lin-gu-ist
Diş Hekimi Dentist Den-tist
Diyetisyen, Beslenme Uzmanı Dietitian Da-ye-ti-şın
Doğa Bilimci Naturalist Ney-çı-ra-list
Doktor Doctor Dak-tır
Ebe Midwife Mid-vayf
Eczacı Pharmacist Far-ma-sist
Editör Editor E-di-tır
Eğitimci, Eğitmen Educator E-cü-key-tır
Eğitmen Instructor Ins-tı-rak-tır
Eğitmen, Antrenör Trainer Tı-rey-nır
Elçi Ambassador Em-bes-sı-dır
Elektrikçi Electrician E-lek-ti-ri-şın
Emlakçı Realtor Ri-ıl-tır
Erkek Barmen Bartender Bar-ten-dır
Erkek Garson Waiter Vey-tır
Erkek Oyuncu/Kadın Oyuncu Actor /Actress Ek-tır/Ek-tı-ris
Esnaf Artisan Ar-ti-zın
Estetisyen Esthetician Es-te-ti-şın
Ev Hanımı Homemaker Hom-mey-kır
Ev Sahibi Host Host
Ev Sahibi, Toprak Sahibi Landlord Lend-lord
Fabrika işçisi Factory worker Fek-tı-ri Vör-kır
Fabrikatör Fabricator Fab-ri-key-tır
Fabrikatör, Sanayici Industrialist In-das-tı-ri-ya-list
Fırıncı Baker Bey-kır
Film Yapımcısı Filmmaker Film-mey-kır
Filozof Philosopher Fi-lo-zo-fır
Fizikçi Physicist Fi-zi-sist
Fizyolojist Physiologist Fiz-yo-lo-jist
Fotoğrafçı Photographer Fo-tog-ra-fır
Futbolcu Football Player Fut-bol Pı-le-yır
Gardiyan Jailer Cey-lır
Gazeteci Journalist Cör-nı-list
Gece Bekçisi Nightwatchman Nayt-vaç-men
Geliştirici Developer Di-va-lo-pır
Girişimci Entrepreneur En-tı-ra-pürü-nır
Golfçü Golfer Gol-fır
Gözetmen Watchman Vaç-men
Gözlükçü Optician Op-ti-şın
Günlük İşçi Journeyman Cör-niy-men
Güreşçi Wrestler Rest-lır
Güzellik Uzmanı Beautician Bi-u-ti-şın
Haber Sunucusu Anchorman En-kır-men
Hademe Janitor Ce-ni-tır
Hakem Referee Re-fı-ri
Halterci Weightlifter Veyt-lif-tır
Hasatçı Harvester Har-vıs-tır
Hava Trafiği Kontrol Memuru Air Traffic Controller Ey-ır Tı-ra-fik Kon-tu-ro-lır
Havacı Aviator E-vi-ey-tır
Hematolog Hematologist He-ma-to-lo-jist
Hemşire Nurse Nörs
Heykeltıraş Sculptor Sı-kalp-çır
Hidrolog, Su Bilimci Hydrologist Hayd-ro-lo-jist
Hizmetçi Maid Meyd
Hokkabaz, Jonglör Juggler Cag-lır
Hostes Stewardess Sü-tü-vırd-nıs
Hukuk Stajyeri Paralegal Pa-ra-li-gl
İcra Kurulu Başkanı CEO Si-İ-O
İktisatçı, Ekonomist Economist E-ko-no-mist
İlüstratör Illustrator İ-lüs-ti-rey-tır
İnsan Bilimci, Antropolog Anthropologist En-tı-ro-po-lo-jist
İnşaat Mühendisi Civil Engineer Si-vil En-ci-ni-ır
İstatistikçi Statistician Sı-ta-tis-ti-şın
İş Ortağı Associate E-so-si-yıt
İşadamı Businessman Bi-zi-nıs-men
İşçi Worker Vör-kır
İşe Alım Uzmanı Recruiter Rek-rü-tır
İşkadını Businesswoman Bi-zi-nıs-vu-mın
İtfaiyeci Fireman/Fire fighter Fa-yır-mın/Fa-yır fay-tır
Jeolog, Yerbilimci Geologist Je-o-lo-cist
Jimnastikçi Gymnast Cim-nıst
Jinekolog, Kadın Doğum Uzmanı Gynecologist Gay-no-ko-lo-jist
Jokey, Binici Jockey Ca-kiy
Jüri Jury Cu-ri
Kadın Barmen Barmaid Bar-meyd
Kadın Garson Waitress Veyt-rıs
Kahve Uzmanı Barista Ba-ris-ta
Kahya Butler Bat-lır
Kameraman Cameraman Ke-mı-ra-men
Kamyoncu Trucker Tı-ra-kır
Kapı Görevlisi Gatekeeper Geyt-kii-pır
Kapıcı Doorman Dor-men
Kaptan Captain Kep-tın
Kardiyolog, Kalp Doktoru Cardiologist Kar-di-yo-lo-jist
Kasap Butcher Bu-çır
Kasiyer, Veznedar Cashier Ke-şi-yır
Katip Actuary Ek-çu-a-ri
Kaynakçı Welder Völ-dır
Keşiş Monk Monk
Kimyager Chemist Ke-mist
Kiremitçi Tiler Tay-lır
Komedyen Comedian Ko-me-di-yın
Komutan Commander Ko-men-dır
Kondüktör Conductor Kon-dak-tır
Kongre Üyesi, Milletvekili Congressman Kon-gı-rıs-mın
Konuşmacı Speaker Si-pi-kır
Koreograf Choreographer Ko-re-og-ra-fır
Korucu, Orman Bekçisi Ranger Reyn-cır
Köşe Yazarı Columnist Ko-lüm-nist
Kuaför Hairdresser He-yır-dı-re-sır
Kurucu Founder Fa-un-dır
Kurye Courier Ko-ri-ır
Kuyumcu Goldsmith Gold-si-mit
Kuyumcu, Mücevherci Jeweller Cü-vu-lır
Küratör Curator Kü-rey-tır
Kürekçi Rower Ro-vır
Kütüphaneci Librarian Layb-re-ri-yın
Liman İşçisi Longshoreman Long-şor-men
Lobici Lobbyist La-bist
Madenci Miner May-nır
Makinist Machinist Me-şi-nist
Makinist Yardımcısı Secondman Se-kınd-men
Maliye Uzmanı Financier Fay-nen-si-yır
Manav Greengrocer Gı-rin-gı-ro-sır
Manikürcü Manicurist Me-ni-kü-rist
Manken Model Ma-dıl
Marangoz Carpenter Kar-pın-tır
Masöz Masseuse Ma-süüz
Memur, Görevli Officer O-fi-sır
Meteoroloji Uzmanı Weatherman Ve-dır-men
Mimar Architect Ar-ki-tekt
Misyoner Missionary Mi-şi-ne-ri
Moda Tasarımcısı Fashion Designer Fe-şın Di-zay-nır
Mucit Inventor In-ven-tır
Muhabir Reporter Ri-por-tır
Muhasebeci Accountant E-kaun-tınt
Mübaşir Usher A-şır
Müfettiş Inspector Ins-pek-tır
Müfettiş, Soruşturmacı Investigator In-ves-ti-gey-tır
Mühendis Engineer En-ci-nı-ır
Müteahhit, Üstlenici Contractor Kon-tı-rak-tır
Müzisyen Musician Mü-zi-şın
Nakliyeci Mover Mu-vıır
Noter Notary No-tı-ri
Nöbetçi, Muhafız Guard Gard
Nörolog Neurologist Nö-ro-lo-jist
Oduncu Lumberjack Lam-bır-cek
Okul Müdürü Headmaster Hed-mes-tır
Okutman Lecturer Lek-çı-rır
Onkolog Oncologist On-ko-lo-jist
Operatör Operator O-pe-rey-tır
Organizatör Organizer Or-gı-nay-zır
Ormancı Forester Fo-rıs-tır
Ortopedi Uzmanı Orthopaedist Or-to-pe-dist
Otelci, Hancı Innkeeper In-kii-pır
Otobüs Şoförü Bus driver Bas Dı-ray-vır
Oyun Yazarı Playwright Pı-ley-rayt
Oyuncu Gamer Gey-mır
Öğretmen Teacher Ti-çır
Özel Öğretmen Tutor Tü-tır
Özel Şöför Chauffeur Şo-för
Palyaço Clown Kı-lavn
Patoloji Uzmanı Pathologist Pa-to-lo-jist
Pazarlamacı Marketer Mar-kı-tır
Pencere Temizleyicisi Windowcleaner Vör-kır
Pilot Pilot Pay-lıt
Piyanist Pianist Pi-ya-nist
Polis Policeman/Policewoman Po-lis-mın/Po-lis-vu-mın
Politikacı Politician Po-li-ti-şın
Postacı Mailman Me-yıl-men
Postacı Postman Post-mın
Profesör Professor Pu-ro-fe-sör
Programcı Programmer Pu-rog-ra-mır
Psikiyatrist Psychiatrist Say-ki-at-rist
Psikolog Psychologist Say-ko-lo-jist
Rapçi Rapper Re-pır
Rehber Guide Gayd
Reklamcı Advertiser Ed-vır-tay-zır
Reklamcı Publicist Pab-li-sist
Resepsiyoncu Receptionist Ri-sep-şı-nist
Ressam Painter Peyn-tır
Röportajcı Interviewer In-tır-vi-vır
Saç Tasarımcısı Hairstylist He-yır-sı-tay-list
Sağlık Memuru Paramedic Pa-ra-me-dik
Saha Görevlisi Groundsman Gı-rands-men
Sanat Yönetmeni Art Director Art Day-rek-tır
Sanatçı Artist Ar-dist
Satıcı, Bayi Vendor Ven-dır
Satışçı Salesperson Seyls-pör-sın
Savaşçı Warrior Vo-ri-yır
Sekreter Secretary Sek-ra-tı-ri
Senatör Senator Se-nı-tır
Serbest Çalışan Freelancer Fı-ri-len-sır
Seyahat Acentesi Sahibi Travel agent Tı-re-vıl ey-cınt
Sicil Memuru Registrar Re-cis-tı-rır
Sihirbaz, Büyücü Magician Me-ci-şın
Sihirbaz, İlüzyonist Illusionist I-lu-jı-nist
Simyacı, Simyager Alchemist Al-ke-mist
Sorgu Hakimi Coroner Ko-ro-nır
Sosyolog Sociologist Sos-yo-lo-jist
Soytarı, Maskara Jester Ces-tır
Söz Yazarı Lyricist Li-ri-sist
Spor Habercisi Sportscaster Sı-ports-kes-tır
Stajyer Intern In-törn
Stilist, Modacı Stylist Sı-tay-list
Sulh Hakimi Magistrate Me-cis-tı-reyt
Sunucu, Spiker Announcer E-naun-sır
Süpervizör, Gözetmen Supervisor Sü-pır-vay-zır
Şair Poet Po-et
Şantiye Şefi Leadman Liid-men
Şarkı Sözü Yazarı Songwriter Song-ray-tır
Şarkıcı Singer Sin-gır
Şef, Aşçı Chef/Cook Şef/Kuuk
Şerif Sheriff Şe-rif
Şöför, Sürücü Driver Dı-ray-vır
Taksi Şoförü Taxi driver Tak-si Dı-ray-vır
Tamirci Mechanic Me-ka-nik
Tamirci Repairman Ri-pe-yır-mın
Tarihçi Historian His-to-ri-yın
Tasarımcı Designer Di-zay-nır
Teğmen, Üsteğmen Lieutenant Lü-tı-nınt
Teknisyen Technician Tek-ni-şın
Temizlik Görevlisi Housekeeper Haus-ki-pır
Temizlikçi Cleaner Kı-li-nır
Temsilci, Vekil Agent Ey-cınt
Terapist Therapist Te-ra-pist
Tercüman Interpreter In-tır-pı-ri-tır
Terzi Dressmaker Dı-res-mey-kır
Terzi Tailor Tey-lır
Tesisatçı Plumber Pı-lam-ır
Tesisatçı, Kurulumcu Installer Ins-to-lır
Tezgahtar Shop assistant Şop A-sis-tınt
Tuğla Örücü, Duvarcı Bricklayer Bı-rik-le-yır
Tuhafiyeci, Kumaşçı Draper Dı-rey-pır
Tüccar Merchant Mör-şınt
Ulak Messenger Me-sin-cır
Ustabaşı Foreman For-men
Uşak Servant Sör-vınt
Ürolog Urologist Yü-ro-lo-jist
Ütücü Ironer Ay-rı-nır
Vaiz Preacher Pı-ri-çır
Vali Governor Ga-vır-nır
Vekil Deputy De-pu-ti
Veteriner Veterinarian Ve-te-ri-nar-yın
Virolog Virologist Vay-ro-lo-jist
Vokalist Vocalist Vo-ka-list
Yapımcı Producer Pu-ro-dü-sır
Yardımcı Şef Sous-chef Su-şef
Yargıç Judge Cac
Yatırımcı Investor In-ves-tır
Yayıncı Publisher Pab-li-şır
Yazar Author O-tır
Yazar Writer Ray-tır
Yelkenci Sailor Sey-lır
Yetenek Avcısı Headhunter Hed-han-tır
Yoğun Bakım Uzmanı Intensivist In-ten-si-vist
Yönetici Administrator Ed-mi-nis-tı-rey-tır
Yönetici Executive Eg-ze-ki-tüv
Yönetici, Müdür Manager Me-ni-cır
Yönetmen Director Day-rek-tır
Yüklenici Underwriter An-dır-ray-tır
Yüzücü Swimmer Sı-vi-mır

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı