Bilgi

Etik Nedir? Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir? (Kısaca)


Etik, Latince “Ethicus” veya Yunanca “Ethos” ya da “Ethicos” kelimesinden gelen ve Türkçe karşılığı “Ahlak bilim, kuramsal ahlak ya da teorik ahlak” dır.

Etik değerler evrenseldir ve her ülkede geçerliliği olan kurallardır. Etik; dürüstlük, doğruluk, yardımseverlik, adaletli olmak, sadakat, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, cana kıymamak gibi dünyanın her yerinde geçerli olan değerlerden oluşur.

İnsan tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü yönden değerlendirilmesi olarak da kullanılır. Başka bir ifade ile ahlakın felsefi boyutta incelenmesine etik denir.

“Etik” sözcüğü, geniş anlamda kullanıldığında toplumun meydana getirmiş olduğu ve savunmakta devam ettiği bağlayıcı kuralların hemen hemen tamamını kapsar. Gelenek, alışkanlık, karakter, ahlak gibi kavramları içerir, kısaca genel ahlak olarak tanımlanır. Ahlak; daha çok bireysel davranış kurallarını anlatır. Etik ise; profesyonel davranış standartlarını içermektedir. Etik hakkında farklı görüşler vardır;

Pojman’a göre; Eylemlerin değerlendirilmesine ilişkin yol gösterici kurallardır.

Singer’e göre ise; Nasıl davranmamız gerektiğini temellendiren bir çalışma olarak tanımlanmıştır.

Ahlak; daha çok bireysel davranış kurallarını anlatır. Her toplumda değişebilecek gelenekler, alışkanlıklar, örf ve adetler, töreler, yaşam biçimleri gibi alanlardaki tutum ve davranışlar olarak tanımlanır. Kişiler arası ilişkilerde uyulması gereken ilke ve kuralları içerir. Ahlak toplumdan topluma değişebileceği gibi aynı toplum içindeki farklı gruplar arasında bile değişiklik gösterebilir.

Etik standartları; kişisel etik, meslek etiği, iş etiği, toplumsal etik ve global etik olarak uygulama alanlarına ayrılmaktadır. Bu beş alan birbirinden bağımsız değildir. Birinde meydana gelen bozulma diğerlerini de etkilemektedir.

Etik kurallar, meslek mensuplarının genel olarak kabul ettikleri ilkeler dizisidir. Bu kurallar meslek üyelerinin mesleğine, mesleksel örgütüne, meslektaşlarına, hizmet verdiği iş birliği yaptığı bireylere ve kendine karşı sorumluluklarından oluşur. Meslek elemanlarına, topluma mesleğin temel amaçları ve sorumlulukları hakkında bilgi verir. Meslek üyelerinin karşılaştıkları etik sorunlar ile ilgili mantıklı ve doğru karar verebilmeleri için rehberlik eder.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı