Bilgi

Noter Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


Noter; hukuki anlamda güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, yapılan işlemleri belgelerle somutlaştıran ve kanunlara uygun hale getiren kişiler olarak tanımlanabilir. Yapılan işlemlerin resmiyet kazanması ve hukuki ilişkilerin düzenlemesi açısından önem arz eden bir meslek koludur. Noterde çalışanlar devlet memuru statüsüne girmemekle birlikte serbest meslek erbabı olarak sayılırlar. Kâtip ve hizmetliler iş kanununa tabidir.

Noter Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasında yapılan işlemleri hukuki dayanağa bağlar ve evraklara resmiyet kazandırırlar. Özel olarak tespit işleri, emanet işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı diğer işlemlerle birlikte tebligat işlemlerinden sorumludur. Noterlik mesleğinin görev kapsamı şu şekilde tanımlanabilir:

 • Başka kurumlarca düzenlenen evrakları mühür, imza gibi tasdik işlemleriyle onaylamak,
 • Bir dilden başka bir dile çevrilen yazılı belgelerin tasdikini
 • Gayrimenkul ya da araç satış vaadi sözleşmesi hazırlamak.
 • Kanuni herhangi bir işlemin aslını ya da örneklerini çıkarmak.
 • Kanunlarla emredilen ya da mercileri belirtilmemiş tüm işlemleri kanun hükümlerine göre düzenlemek.
 • Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek.

Noter Olmak İçin Gerekenler

Yurt içi ya da yurt dışında bulunan üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak aranan ilk şarttır. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır. Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar Noterlik Belgesi alırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kişinin devlet memurluğuna engel teşkil edecek bir hak mahrumiyeti bulunmaması noter olmak için diğer önemli kriterler arasındadır. Hâkim, savcı, memur veya avukat olma hakkını kaybetmiş olup, bu haklardan mahrum olmak noter olmaya engel teşkil eder. Noter olmak için kaç yıl avukatlık yapmak gerekir? Diye merak edenlere en az dört yıl avukatlık yapmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Noter Olma Şartları Nelerdir?

 • Hukuk fakültesi mezunu olmak şarttır.
 • T.C. vatandaşı olmak zorunludur.
 • 23 yaştan küçük 50 yaştan büyük olmamak gerekmektedir.
 • Akli sağlığın tam yetkin olması gerekir.
 • Hakkında acizlik kararı çıkarılmış kişiler noter olamaz.
 • Erkeklerin askerliğinin tamamlamış veya muafsa ilgili belgeyi sunması gerekir.
 • Kamuyla ilgili herhangi bir kısıtlaması bulunmamak.
 • Adli sicil kaydının olmaması ve temiz olması.
 • Mahkemece avukat, noter, memur, savcı ve hâkim olmaktan men edilmemiş olmalıdır.
 • Noterliği küçük düşürebilecek davranış ve tavırlardan uzak durulması gerekmektedir.
 • Noter stajyerliği veya noter olmak dışında bir işi olmamak.

Noterler Nerede Çalışabilir?

Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki işlerini görmeye yetkili olmak üzere Adalet Bakanlığınca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir.

Noter Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Noter olmak isteyen kişilerin avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve avukatlık ruhsatlarını almış olmaları gerekir. Adalet Bakanlığı‘na noter olarak başvuruda bulunarak noter belgesini alıp ardından noterlik stajını da tamamlamış olmaları şarttır. Hukuk fakültesi eğitimi esnasında görülen derslere ek olarak, güncellenen kanun ve mevzuatı sürekli olarak takip etmeleri gerekir.

Noterlerin Maaşları Ne Kadardır?

Noterlik maaş konusunda belirli sınıflandırma içermektedir. Üç bölümde sınıflara ayrılan noterlerin çalışma yoğunluklarına göre sınıflandırıldığını belirtmek mümkündür. Bu durumda en fazla işlem kapasitesine sahip noterler birinci sınıf noterler olduğu için aylık gelirleri ortalama 100.000 TL olmaktadır.

Noterler ise üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı