Bilgi

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Nedir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?


Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı‘na bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara’da bulunan Kurumun, Türkiye genelinde 26 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz’ına Dair Kararname ile kurulmuştur. 1930 yılında Daire’nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.

TÜİK, genel nüfus sayımı, genel tarım sayımı, genel sanayi veya işyerleri sayımı, milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ve enflasyon hesabı kurumun temel görevleri arasındadır. TÜİK’in başlıca çalışması olan nüfus sayımları 2007 yılından beri ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) temelinde açıklanmaktadır. Bu sayım daha eski yıllarda 5 yıllık dönemlerle yapılıyor iken 2007 sonrasında sayım sonuçları yıllık olarak açıklanmaya başlamıştır.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Görev ve Yetkileri

1- Resmi İstatistik Programını hazırlamak. Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak.

2- Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek.

3- Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.

4- Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak.

5- İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak.

6- İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile belirlemek.

7- Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak.

8- Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak.

9- Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak.

10- İstatistiksel bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek.

11- Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.

Kaynak:

  • http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=gorevYetki
  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_İstatistik_Kurumu

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı